VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - k obchodování s byty z aukcí a dražeb – přes vlastní Svěřenecký fond

Konzultační společnost, s.r.o.  – Všeobecné smluvní podmínky

1.  Úvodní ustanovení

Závazky se řídí ustanoveními zák. 89/2012 Sb.

2. Vznik smluvních vztahů

2.a) K nákupu bytu, projednání úschovy u ředitele banky a případně americké hypotéky (neúčelová) a k zastupování k prodeji zakoupeného bytu se může účastník přihlásit u Konzultační společnosti, s.r.o. a dále u obchodních zástupců. Smlouva o zastupování při nákupu bytu, projednání úschovy v bance a o zastupování při prodeji bytu může  být uzavřena faxem, osobně, internetovou poštou, nebo osobně.

2.b)  Účastník musí v den nákupu dosáhnout min. věku 18 ti let.

2.c)  Účastník odpovídá za správnost údajů ve smlouvě o zastupování při nákupu bytu, projednání úschovy v bance a o zastupování při prodeji bytu.

2.d) od uzavření smlouvy o zastupování při nákupu bytu, projednání úschovy v bance a o zastupování při prodeji bytu se na účastníka vztahují veškerá ustanovení VSP KS.

2.e) Konzultační společnost upozorňuje, že katalogy s popisy jsou vydávány s časovým předstihem.

2.f) Konzultační společnost si vyhrazuje právo na 3% z nakupované ceny bytu, 1% za úvěr (americká hypotéka) a úschovu v bance  a na 3% z prodávané ceny bytu.  Na konkrétní byt bude vždy vyhotoven konkrétní ceník a podepsán účastníkem.

2.g) odstoupení je možné pouze po zaplacení stornopoplatku.

3. Zdravotní přizpůsobivost klienta

Účastník se přihlašuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím vlastní úhrady nákladů za telefonní poplatky, dopravu k lékaři.

4. Cena služeb

4.a) Ceník obsahuje položky:

Cena pro investora, investorku:

realitní činnost - souvisejícící s 1. prodejem, s nákupem:

za inzerci a sehnání - za ťukanec:

za nápad, za práci se smlouvami, za dohled

na provoz, na zisk, pro vedení firmy a za činnost pro výplatu

za úvěr v Hypoteční bance a.s. a za úschovu peněz, u ředitele banky, za dohled

realitní činnost - souvisejících s 1. prodejem, s nákupem:

za inzerci a sehnání - za ťukanec:

za nápad, za práci se smlouvami, za dohled

na provoz, na zisk, pro vedení firmy a za činnost pro výplatu

daň z prodeje nemovitosti 4%

 

4.b) Smluvní strany se dohodly.

4.c) Smluvní strany se dohodly na záloze.

Na činnosti podle ceníku

Na účast na aukci

Na jistinu na byt

4.d) Právo účasti účastníka vzniká až okamžikem úplného zaplacení  zálohy.

4.e) Jakákoliv platba se považuje za uhrazenou, až když je poukázána a připsána.

4. f) Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat a komunikovat vstřícně

4.g) v ceně není zahrnuto pojištění bytu, doporučujeme sjednat

 

5. Platby poukázkami.

Poukázkami je možno platit při objednávání služeb, nikoli cenu bytu.

6.Odstoupení od smlouvy o zastupování při nákupu bytu, projednání úschovy v bance a o zastupování při prodeji bytu ze strany účastníka, ze strany Konzultační společnosti, s.r.o.

6.a) účastník má právo odstoupit

6.b) Konzultační společnost, s.r.o. má právo odstoupit

Storno poplatky: 1% z nakupované ceny bytu

 

7. Odstoupení od smlouvy o zastupování při nákupu bytu, projednání úschovy v bance a o zastupování při prodeji bytu ze strany Konzultační společnosti, s.r.o.

Konzultační společnost, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit nabídku.

 

8. Práva a povinnosti účastníka

8.a) Účastník má právo být seznámen se všemi případnými změnami v objednaných službách.

8.b) Účastník je povinen předat nebo prodat byt podle pokynů.

8.c) Způsobí li účastník škodu, je povinen tuto škodu ohlásit správci.

8.d) Brát s sebou zvířata na aukce není dovoleno.

8.e) Při aukci se musí prokázat smlouvou o zastupování při nákupu bytu, projednání úschovy v bance a o zastupování při prodeji bytu

8.f) Účastník je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Může se zdarma poradit na právním poradenství zdarma, každou středu od 16.00 hod. na adrese Politických vězňů 9, Praha 1, 3.patro.

8.g) Účastník je zodpovědná za platný osobní doklad.

8.h) Dále Konzultační spolenost, s.r.o. upozorňuje účastníka, že prodej zakoupeného bytu může trvat i déle.

8.i) Účastník podpisem smlouvy o zastupování při nákupu bytu, projednání úschovy v bance a o zastupování při prodeji bytu podepisuje i ceník k danému bytu. A že se seznámil s cenami služeb a že je uhradí v plné výši.

8.j) Pokud se účastník nedostaví na aukci, má Konzultační společnost, s.r.o. nárok na úhradu plné ceny svých sjednaných služeb.

 

9. Reklamace

Předmětem reklamačního řízení mohou být pouze služby.

 

10. Ztráta dokladů.

V případě, že účastník v průběhu zastupování ztratí doklady, je povinen si opatřit nové.

11. Pojištění

Transakce nezahrnují žádné pojištění. Doporučujeme proto důrazně sjednat si i krátkodobě pojištění bytu.

Všichni účastníci služeb o zastupování při nákupu bytu, projednání úschovy v bance a o zastupování při prodeji bytu jednají na své obchodní riziko.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto VSP Konzultační společnost, s.r.o. vstupují v platnost  1.srpna 2015 a platí do odvolání. Uzavřením smlouvy o zastupování při nákupu bytu, projednání úschovy v bance a o zastupování při prodeji bytu účastník akceptuje a schvaluje tyto VSP Konzultační společnost, s.r.o. a účastník prohlašuje, že si je přečetl, a že jsou mu srozumitelné. S odkazem na zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  A rovněž podpisem smlouvy o zastupování při nákupu bytu, projednání úschovy v bance a o zastupování při prodeji zpracovávali zaměstnanci jeho osobní údaje. Klient dává tímto souhlas ve smyslu s ust. § 5 odst. 5 a § 9 písm. A) zák. č. 101/2000 Sb. a zprošťuje jej povinnosti mlčenlivosti o těchto údajích. Klient rovněž bere poučení Konzultační společnosti, s.r.o. jako správce a zpracovatele osobních a citlivých údajů o svém právu přístupu k osobním údajům  a o dalších právech ve smyslu § 21 zák. 101/2000 Sb. Tyto všeobecné podmínky platí pro účast na akcích s byt pořádaných Konzultační společností, s.r.o.

V Praze dne 1. srpna 2015

PŘEJEME VÁM VÝHODNÝ OBCHOD PŘI NÁKUPU BYTU A DOBRÝ PRODEJ PŘI JEHO PRODEJI

 

 

 

 

 

 

 

 


Odkaz:

http://konzultacni-servis.wz.cz/zakazky/id25378/