Smlouva  na  spolupráci tipařská

na posílání SMS na pozemky

 

verze 1.1.

uzavřená podle § 89/2012 Sb.,Občanského zákoníku v platném znění, část IV. – Hlava II. díl 5

 

číslo ID: ……

 

Článek 1.

Smluvní strany

 

1.1.       

Konzultační společnost, s.r.o., se sídlem v Praze, Česká republika

Sídlo: V zářezu 902/4, Praha 5-Jinonice, PSČ 158 00,
IČO: 25632001
Spisová značka 56439 C, Městský soud v Praze
jednatel: Pavel Šámal
Beroun, PSČ 266 01

tel.:  Koordinátor, projekt manažer:  773172405
dále jen „koordinátor“

 

a

 

1.2. Partner: (adresa trvalého bydliště)

 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………

 

 

Ulice: …………………………………………….               Číslo domovní: ……………č. orientační:……..

 

 

Obec: ……………………………………                     Část obce: ……………………………………………

 

 

PSČ: ………………………………………….                

 

 

Okres: ………………………………………..               datum narození:………………………                   

 

 

Tel.: ………………………………………………………  Email: ……………………………………………………………

dále jen „partner“

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce, roku, tuto

zprostředkovatelskou smlouvu

 

 

 

 

Článek 2.

Účel a předmět spolupráce zajišťovat klienty na pořízení bytu – zasíláním SMS

 

2.1. Účelem této smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran, které mezi nimi vzniknou v důsledku jejich spolupráce, jejich předmětem je spolupráce, získávání klientů na pořízení bytů.

 

2.2. TEXT SMS – VZOR:

  Dle pokynu, instrukce

 

(dávejte pozor, ať to není MMS zpráva !!!)

 

 

Článek 3.

Činnost partnera, odměny

3.1. Základní spolupráce:

a) získávání klientů na pozemky

         

     Práce s kontakty:  dle prezentace, SMS, posíláním SMS (např. po 6 ti až 10 ti najednou) a příjem reakcí, negativních i pozitivních.

 

Proplácejí se klienti. Až když je z klienta realitní provize. Zaplatí se odměna 7.500 Kč za každého klienta, který dopadne.

 

A když si spolupracovník sežene další lidi na SMS kování pod sebe, tak pak z jimi sehnaných klientů na byty sms kováním má také 7.500 Kč za každého klienta na pozemek. Toto je jasně dáno v základní nabídce odměn.

 

     Činností se rozumí taková činnost Partnera, kdy partner posílá SMS ze svého mobilu na telefonní čísla dodaná partnerem (nebo na telefonní čísla která si najde na FIRMY.cz.

      A provádí se informování zájemce o možnosti pořídit si pozemek. Pozitivní klienty odevzdává.  Podle vzoru ODEVZDÁVACÍ SESTAVA.   

   

 

3.2. Odměny za spolupráci:

       Partner má tyto odměny:

       

       Jedná se o tyto odměny přímé a následné (podíly na realitních provizích):

A)   Za pozitivní kontakt na klienta na pozemek má 7.500,- Kč,- Kč, když je na první pozici v kariérním systému firmy, společnosti.

B)   Za pozitivní kontakt na pozemek, byt, apartmán, kterého zajistil spolupracovník, kterého partner přivedl, sehnal a zaškolil, a vede si jej pod sebou v obchodní sítí, má nárok na odměnu 7.500,- Kč za skutečného klienta na pozemek (tedy za klienta, až zaplatí). 1/6 za personalistiku + 1/6 za školení a 2/3 za průběžné vedení člověka pod sebou, sestavování s ním jeho týdenních plánů, co bude dělat další týden.

 

 

 

3.3. Osobní plnění smlouvy

      Partner je povinen plnit své povinnosti z této smlouvy osobně. A osobně emailem dohlížet na produktivitu svých lidí, které má registrované pod sebou.

 

3.4. Nezávislý charakter činnosti  Partnera

     Partner prohlašuje, že si je vědom, že jeho činnost dle této smlouvy nemá charakter závislé činnosti a tato smlouva tedy nezakládá pracovně právní vztah ani pracovně právní obdobný. Partner vykonává svou činnost v rámci podmínek stanovených touto Smlouvou samostatně, zejména není ze strany Koordinátora nijak úkolován ani organizován.

 

 

 

 

Článek 4.

Splatnost na odměnu realitní meziprovize provize 7.500,- Kč

 

4.1.  Splatnost realitní meziprovize 7.500,- Kč

    

      Nárok na zaplacení provize vzniká ve stejném kalendářním měsíci, ve kterém je Koordinátoru vyplacena realitní provize za daný zprostředkovaný obchod s klientem na byt. A v tomto měsíci budou hned (do 7 dnů) partneru vyplaceny bezhotovostně na jeho bankovní účet.  

 

*) počítejme 4 měsíce a více od odevzdání pozitivního kontaktu.

 

*)) při odevzdávání cca 20 ti kontaktů měsíčně, může z vyjít cca 1kontakt, tedy odměna může dosahovat 7.500,- Kč. 

 

 

 

Článek 5.

Ochrana osobních údajů

 

6.1. Souhlas s uchováním osobních údajů Partnera.

      Partner tímto uděluje Koordinátoru souhlas se zpracováním svých osobních v platném znění, které mu poskytuje uzavřením této smlouvy nebo které mu poskytne v důsledku jeho uzavření v rozsahu potřebném k naplnění účelu této smlouvy a k efektivní zprávě nároků a povinností Koordinátora touto smlouvou nebo v souvislosti s ní vzniklých.

 

6.2.Ochrana osobních údajů Klientů.

      Koordinátor je správcem osobních údajů Klientů. Partner je tímto v souladu s příslušným,i ustanoveními zákona v platném znění oprávněn pro Koordinátora zpracovávat osobní údaje Vytipovaných klientů. Partner smí zpracovávat pouze takové osobní údaje, které jsou obsahem Kontaktního listu, jiné osobní údaje Vytipovaných klientů Partner zpracovávat nesmí. Partner smí s osobními údaji Vytipovaných klientů nakládat v souladu se zákonem a dle pokynů Koordinátora, nebude-li ze strany Koordinátora písemně stanoveno jinak, bude zpracovávat osobní údaje pouze tím způsobem, že je v určeném rozsahu zaznamená s písemným souhlasem Vytipovaného klienta do Kontaktního listu a tento bez zbytečného odkladu předá v jediném vyhotovení Koordinátoru. K jinému účelu není Partner oprávněn osobní údaje zpracovávat.

        Ujednání tohoto odstavce je smlouvou o zpracování osobních údajů mezi Koordinátorem a Partnerem.

 

Článek 6.

Trvání smlouvy

7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Na 12 měsíců.

7.2. Časové omezení nároku na Provize.

 Partner má nárok na Provizi pouze ze zprostředkovaných obchodů, ve vztahu ke kterým budou všechny podmínky vzniku jeho nároku na Provizi stanovené touto Smlouvou splněny v době její platnosti a účinnosti. Koordinátor však vyplatí provizi i tehdy, jestliže Vytipovaný klient platně uzavře zprostředkovaný obchod v době platnosti a účinnosti této smlouvy,. 

    7.3.  Platnost smlouvy nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7.4.  Účinnost smlouvy nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.

 

 

 

Článek 7.

Závěrečná ustanovení

      8.1. Změna smlouvy dodatky.

     Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků podepsaných všemi Stranami této smlouvy. Tuto smlouvu lze ukončit pouze písemně.

  8.2. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle. A nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

 

 

V Praze dne ……….                                     V ….………… dne  ………………. 

 

 

…….………………………..                                              ……………………………

Konzultační společnost, s.r.o.                                             partner

 

 

 

POKYNY PRO PARTNERA

 

-         smlouvu uložit do počítače, vytisknout 2x, vyplnit záhlaví, sešít sešívačkou, dát do obálky a dojít na poštu a odeslat poštou.na uvedenou adresu:

 

Pavel Šámal,

PO BOX 64, 266 01

Beroun,

 

Pak poslat informační SMS na dvě telefonní čísla: na 778 088 548 a na 773 172 405

 

Text: Dobry den, prave jsem odeslala 2 x tiparskou smlouvu na zasilani SMS na PO BOX 64, 266 01 Beroun. Podpis.

 

 

 

Odkaz na tuto smlouvu na internetu:

 

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id25537/25537.pdf