MENU
INFORMACE NA PARCELY KRALUPY
stavební pozemky


HARMONOGRAM PRODEJE POZEMKY KRALUPY
POZEMKY KRALUPY


web byt 2+kk Smržovka v hrubé stavbě
- developerská výstavba malých levných bytů


web - na nabídku 2+kk apartmán Krkonoše
s bazénem s teplou vodou


web - na nabídku výstavby bytu 2+kk v Praze
- družstevní svépomocná výstaba s Družstvem investorů


web - na pozemky Smržovka
stavební pozemky již s vydaným stavebním povolením


web - na nabídku výstavby dvougeneračního bytu LEA 130 m2 - PRAVLOV U BRNA - Nabídka pozemku, zajištění klientů a zajištění úvěru od banky na výstavbu 3 dvougeneračních bytů LEA 130 m2

web - na nabídku výstavby dvougeneračního bytu LEA 130 m2 - KRALUPY
nabídka výstavby


web - na nabídku výstavby dvougeneračního bytu LEA 130 m2 - HOROUŠÁNKY
nabídka výstavby


web - na nabídku výstavby dvougeneračního bytu LEA 130 m2 – JESENICE - SULICE, u Prahy
okr. Praha - západ


Konzultační společnost, s.r.o.
HLAVNÍ STRÁNKY KONZULTAČNÍ SPOLEČNOSTPRÁVNÍK,
JUDr. KAREL JELÍNEKp. JUDr. KAREL JELÍNEK
tel.: 603 278 620,
E-mail: karel.jelinek
@prvnivltavska.cz

Právník na smlouvy s klienty
Každý pracovní den.
kancelář: Jarníkova 1880/4, 14800 Praha, Chodov,
nebo u paní Randáčkové,
Koněvova 141,
Praha 3 - Žižkov

PŘIHLÁŠKA DO DRUŽSTVA - klikněte zde:
PŘIHLÁŠKA DO DRUŽSTVA: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/prihlaska/prihlaska.pdf
pan Ženíšek


pan Ženíšek
Koordinátor, Projekt manažer
tel: 773 172 405
E-mail: Konzultacni-spolecnost@seznam.cz

PARCELY KRALUPY

PARCELY KRALUPY


INFORMACE NA PARCELY KRALUPYDobrý den, toto slouží pro informace k možnosti stavební parcely, k možnosti zajištění klientů.

GPS Kralupy - Minice - k pozemku:
50.224147151, 14.296209971
50° 13' 26.9297419" N
14° 17' 46.3558941" E

ulice: Kladenská

ROZDĚLENÍ NA STAVEBNÍ PARCELY

také návrh zástavby kdyby někdo měl zájem stavět dvojdomy

TABULKA VÝMĚRVIDEO- OSOBNÍ SCHŮZKA SE ZÁJEMCEM
VIDEO - OSOBNÍ SCHŮZKA SE ZÁJEMCEM

VIDEO - OSOBNÍ SCHŮZKA SE ZÁJEMCEM
___________________________________
Do desek zájemci k Budoucí smlouvě a ke smlouvě na předprojektové a inženýrské práce, k SITUACI,
k TABULCE VÝMĚR
patří tam HARMONOGRAM, Zpravodaj k developerské akci, nebo jeho část, patří tam ZÁKLADNÍ NABÍDKA,
kde jsou popsány pozemky a SCHÉMA PROPOJENÍ.
A tyto informace je potřeba si podrobně projít. A lze samozřejmě i před vlastní osobní schůzkou nebo na osobní schůzce.VARIANTA A - tu děláme

VARIANTA B

VARIANTA C

VIDEO - POZEMKY - sítě
VIDEO - POZEMKY - sítě

VIDEO - POZEMKY - sítě
___________________________________
Zájemce se může pohodlně podívat a vše může probrat s právníkem. .VIDEO - POZEMKY - územní plán
VIDEO - POZEMKY - územní plán

VIDEO - POZEMKY - územní plán
___________________________________
Zájemce se může pohodlně podívat a vše může probrat s právníkem. .VIDEO - POZEMKY - KRALUPY - Minice
VIDEO - POZEMKY - KRALUPY - Minice

VIDEO - POZEMKY - KRALUPY - Minice
___________________________________
Zájemce se může pohodlně podívat a vše může probrat s právníkem. .VIDEO - POZEMKY - KRALUPY - Minice
VIDEO - POZEMKY - KRALUPY - Minice

VIDEO - POZEMKY - KRALUPY - Minice
___________________________________
Zájemce se může pohodlně podívat a vše může probrat s právníkem. .VIDEO - POZEMKY - KRALUPY - Minice
VIDEO - POZEMKY - KRALUPY - Minice

VIDEO - POZEMKY - KRALUPY - Minice
___________________________________
Zájemce se může pohodlně podívat a vše může probrat s právníkem. .
ZVUK POZEMKY KRALUPY.

(klikněte si a poslechněte).
MOŽNÉ NÁBRHY ZÁSTAVBY:

id30518-PŘEDREZERVAČNÍ SMLOUVA NA POZEMEK KRALUPY - MINICE
id30518-PŘEDREZERVAČNÍ SMLOUVA NA POZEMEK KRALUPY - MINICE

id30518-PŘEDREZERVAČNÍ SMLOUVA NA POZEMEK KRALUPY - MINICE
___________________________________
Zájemce se může pohodlně podívat a vše může probrat s právníkem.

PŘEDREZERVAČNÍ SMLOUVA NA POZEMEK KRALUPY – MINICE – typ 30518
verze 1.0.
uzavřená podle § 89/2012 Sb.,Občanského zákoníku v platném znění, část IV. – Hlava II. díl 5

číslo ID: ……

Článek 1.
Smluvní strany

Družstvo investorů
se sídlem Náměstí přátelství 1518/4, 102 00 Praha 10 – Hostivař
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr. vložka 8089 RD6/MSPH
IČO: 025 50 300
statutární zástupci:
Marie Frantová
Jana Kazdová
Mgr. Roman Machura
Číslo účtu:
Správce střediska, analytického účtu: Václav Ženíšek, tel.: 773 172 405, Lubica Mouleová, tel.: 777 518 557, a Zdeněk Koutný
dále jen „koordinátor“
a
1.2. zájemce: (adresa trvalého bydliště)

Jméno a příjmení: …………………………………………

Ulice: ……………………………………………. Číslo domovní: ……………č. orientační:……..

Obec: …………………………………… Část obce: ……………………………………………

PSČ: ………………………………………….

Okres: ……………………………………….. datum narození:………………………

Tel.: ……………………………………………………… Email: ……………………………………………………………
dále jen „zájemce“
uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce, roku, tuto
předrezervační smlouvu na pozemek Kralupy - Minice

Článek 2.
PREAMBULE

2.1. Účelem této smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran, které mezi nimi vzniknou v důsledku jejich spolupráce, pro koupení pozemku v obci Kralupy – Minice. Na akci je založeno středisko v Družstvu investorů. Plán střediska je jednu parcelu si nechat a 4-5 parcel prodat jako pozemky, a společně následně vybudovat k pozemkům sítě a příjezdovou komunikaci. Na pozemcích by družstvo investorů plánovalo stavět 2 řadové domy, se 3 byty v každém řadovém domě a jednotliví další zájemci by si stavěli buď také dva řadové domy, nebo jeden solitérní rodinný dům. Zájemci by postupovali podle navrženého finančního plánu, uvedeném v intranetu, kde by platili 10.000,- Kč jako základní členský vklad, vratný, pak 10.000 Kč na geometrický plán, a po provedení geometrického plánu by sjednali úschovu u notáře a u JUDr. Karla jelínka by řešili sestavení Kupní smlouvy a návrhu na vklad změny vlastníka. JUDr. Karel jelínek zastupuje vlastníky pozemku. A vlastníci pozemku chtějí prodat pozemek jako celek. To
to je tedy předmětem spolupráce a součinnosti pro koupi pozemku.

Článek 3.
PŘEDMĚT, POZEMEK
3.1. POZEMEK:

Pozemek: Pozemky leží v Kralupech, v části Minice. Přímé majitelé pozemku zastupuje pan JUDr. Karel Jelínek.

PLÁN:
Pozemek by se rozdělil podle navržené situace na 7 částí pozemků, z nichž poslední největší je ochranné pásmo lesa. A část předposledního pozemku je ochranné pásmo lesa. Ostatních 5 parcel, cca á 1.000 m2. Dále pak přístupová komunikace, pravděpodobně se shora, od západu.

GEOMETRICKÝ PLÁN:
Nejprve se zaplatí 10.000,- Kč na účet Družstva investorů (jako základní členský vklad – vratný) a poté se zaplatí geometrický plán, polohopis a výškopis, pro další práce projektantů na sítě a na souřadnice staveb domů.

Článek 4.
CENA

4.1. CENA:

Cena pozemku bez sítí a bez přístupové komunikace činí asi 950,- Kč za 1 m2. Cena na plánovaný pozemek 1.000 m2 a na plánovanou komunikaci, asi 200 m2 bude celkem 1,140.000,- Kč.

Článek 5.
PLATBY A TERMÍNY

5.1.PLATBY A TERMÍNY:
Nejprve se platí základní členský vklad 10.000,- Kč (vratný) a poplatek na geodetické a přípravné práce také 10.000,- Kč.
Následně se platí podle finančního plánu uvedeného v intranetu 40.000 Kč na přípravné projektové práce.
Následně se sjednává úschova u notářky JUDr. Evy Nohejlové.
Dále se sepisuje Kupní smlouva a návrh na změnu vlastníka.
A následně se posílají peníze do úschovy.
A následně se podává kupní smlouva a návrh na vklad změny vlastníka na katastrální úřad.

Článek 6.
VZNIK OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ DALŠÍM PŘEVODEM

6.1. Pak se převádí parcela na zájemce do jeho osobního vlastnictví.

Článek 7.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ O MOŽNÉM DALŠÍM PŘEPRODÁNÍ

7.1. Pokud zájemce bude chtít, bude mu sehnán další zájemce na jeho pozemek, který by se mu přeprodal, za vyšší cenu.

Článek 8.
TVORBA PROJEKTU NA SÍTĚ

8.1. Zájemce bude společně s dalšími zájemci přes Družstvo investorů pořizovat projekt na sítě.

Článek 9.
VÝSTAVBA SÍTÍ

9.1. Zájemce bude přes Družstvo investorů stavět sítě.

Článek 10.
Trvání smlouvy
6.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to 12 měsíců.
6.2. Platnost smlouvy nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6.3. Účinnost smlouvy nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 11.
Závěrečná ustanovení
7.1. Změna smlouvy dodatky.
Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků podepsaných všemi stranami této smlouvy. Tuto smlouvu lze ukončit pouze písemně.
7.2. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle. A nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

V Praze dne ………. V ….………… dne ……………….

----------------------------- -----------------------------
Jana Kazdová zájemce
místopředseda Družstva investorů

----------------------------- Marie Frantová
místopředseda Družstva investorů

zplnomocněný zástupce: .

Odkaz na tyto stránky:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30052/V případě dotazů volejte tel: 773 172 405


NAŠE KATALOGY
KATALOG INFOBURZA 01

© 2015-2017 PRODUKTY, Kontakt |