PŘEDREZERVAČNÍ SMLOUVA NA 1 APARTMÁN – na pronájem

 – typ 30518f

verze 1.0.

uzavřená podle § 89/2012 Sb.,Občanského zákoníku v platném znění, část IV. – Hlava II. díl 5

 

číslo ID: ……

 

Článek 1.

Smluvní strany

 

                     

Družstvo investorů

se sídlem Náměstí přátelství 1518/4,  102 00 Praha 10 – Hostivař

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze oddíl  Dr.  vložka  8089 RD6/MSPH

IČO:  025 50 300

statutární zástupci:

Marie Frantová

Jana Jelínková

Mgr. Roman Machura

Číslo účtu: 263 831 949/0300

Správce střediska, analytického účtu: Václav Ženíšek, tel.: 773 172 405, Lubica Mouleová, tel.: 774064095, dále jen „koordinátor“

a

1.2. zájemce: (adresa trvalého bydliště)

 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………

 

 

Ulice: …………………………………………….               Číslo domovní: ……………č. orientační:……..

 

 

Obec: ……………………………………                     Část obce: ……………………………………………

 

 

PSČ: ………………………………………….               

 

 

Okres: ………………………………………..               datum narození:………………………                  

 

 

Tel.: ………………………………………………………  Email: ……………………………………………………………

dále jen „zájemce“

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce, roku, tuto

předrezervační smlouvu na 1 apartmán z rozprodeje penzionu DUHA Krkonoše

 

 

Článek 2.

PREAMBULE

 

2.1. Účelem této smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran, které mezi nimi vzniknou v důsledku jejich spolupráce, pro koupení objektu penzion DUHA s pokoji v Krkonoších. Na akci je založeno středisko v Družstvu investorů. Plán střediska je koupit objekt, případně jej drobně rekonstruovat a jednotlivé pokoje prodat do osobního vlastnictví jednotlivých klientů a založit jim na koupi objektu nové družstvo. Objekt rozprodat.

      Zájemci by postupovali podle navrženého finančního plánu, platili 10.000,- Kč jako základní členský vklad, do nového družstva, případně vratný, pak 10.000 Kč na přípravné práce se založením nového družstva s tím, že by se částka 5.000,- Kč čerpala jako záloha. A po provedení přípravných  prací a založení nového družstva by se druhých 5.000,- Kč použilo na poplatky spojené se založením nového družstva notáři a na zaplacení sídla a dalších výdajů.  

 

Článek 3.

PŘEDMĚT, OBJEKT

3.1. OBJEKT:

         

Objekt leží v Krkonoších a je prodáván. Přímé majitelé nemovitost prodávají přes realitní kancelář.   

 

 

PLÁN:

Objekt by se rozdělil na jednotlivé apartmány. A na jejich vlastnictví by byly právě chvíli členské podíly v novém účelovém družstvu, ale hned by se po rozdělením prohlášením vlastníka převedly na jednotlivé klienty.

 

 

 

Článek 4.

CENA

 

4.1. CENA:

     Cena objektu, cena činí cca 10,000.000 Kč a realitní provizi a právní služby a poplatky za úschovu a daň z převodu nemovitosti. Což je cca 600.000,- Kč.

     Cena 1 apartmánu činí tak cca 1,200.000,- Kč a poplatky. Ale po prodeji pozemků může klesnout cena až na 400.000,- Kč

 

     Na tuto cenu může být zájemci poskytnuta  pomoc se zprostředkováním půjčky nebo úvěru.  

 

 

     K 1 apartmánu může být i další nemovitost, členský podíl na 1 pokoj z objektu u Německého města Görlitz. To ale záleží na zájmu klienta si 1 pokoj na krátkodobé pronájmy v Německu koupit a pronajímat.

      Pronajímalo by se buď Polským stavebním dělníkům (aby neopouštěli hranice) a nebo administrativním spolupracovnicím pracující každá na jednom dalším malem developerském projektu, např. 6 bytů á 67 m2 rodinné domy 3+kk za nízkonákladovou cenu.

 

     A k 1 apartmánu může mít prvních 10 klientů podíl z další developerské akce, 6 bytů Praha 4 – Kunratice. Jako bonus, odměnu. Na případné budoucí snížení kupní ceny apartmánu z rozprodeje penzionu DUHA.

 

 

Článek 5.

PLATBY A TERMÍNY

 

5.1.PLATBY A TERMÍNY: 

     Platba se platí na emailovou výzvu a zaslanou SMS zprávu.

     Účet… je výše uvedený: 263 831 949/0300

     Variabilní symbol: bude Vaše id a id řádku platby: (bude uvedeno v emailu a v SMS zprávě).

 

     Platí se základní členský vklad 10.000,- Kč (vratný) a  poplatek na přípravné práce také 10.000,- Kč. Tedy celkem bude platit 20.000,- Kč (Dvacet tisíc korun českých).

     

     Následně se sjednává úschova u notářky.

     Dále se sepisuje přihláška do nového družstva na ustanovující schůzi nového družstva u notářky a schvalují se stanovy nového družstva.

      Následně se posílají peníze do úschovy k paní notářce.

      A následně se podává kupní smlouva a návrh na vklad změny vlastníka na příslušný katastrální úřad (musí se dojednat koupě a podepsat příslušné listiny).

 

 

Článek 6.

VZNIK ČLENSKÉHO PODÍLU A VZNIK OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

 

6.1. Následně vzniká standardní členský podíl v novém družstvu podle výše složených ostatních členských vkladů.

 

6.2. Následně se provede prohlášení vlastníka o rozdělení na nebytové jednotky. A případně se provedou drobné stavební práce a úpravy.

 

6.3. Prohlášení vlastníka se zapíše na příslušném katastrálním úřadě.

 

6.4. Po zápisu nebytové jednotky na katastrálním úřadě se připraví kupní smlouva a návrh na vklad změny vlastníka mezi novým družstvem, jako prodávajícím a klientem, jako kupujícím.

 

 

 

Článek 7.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O MOŽNÉM DALŠÍM PŘEPRODÁNÍ PODÍLU

 

7.1. Pokud bude zájemce mít zájem, bude mu sehnán a zajištěn další zájemce na jeho podíl, který by se mu přeprodal, za vyšší cenu. 

 

 

Článek 8.

TVORBA PROJEKTU NA REKONSTRUKCE

 

8.1. Objekt je starší a proto se bude provádět malá rekonstrukce objektu. Na rekonstrukce se musí provést projektové práce. Sítě k objektu jsou. 

 

 

Článek 9.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O MOŽNÉM DALŠÍM ZAJIŠTĚNÍ NÁJEMCŮ – UBYTOVÁNÍ

 

9.1. Pokud bude zájemce mít zájem, budou se mu shánět zájemci na pronájem, tedy využívání podnájmu, činností posílání SMS zpráv, pomocí prací callcentra, reklamou na internetu, pomocí inzerce na internetu a pomocí telemarketingu z callcentra v Německu, v Drážďanech. A za pomocí činností v objektu u Německého města Görlitz.

     

      Tuto činnost budeme provádět za obvyklé ceny. Realitní makléře jsme oslovili na spolupráci získávat nájemce a máme kladné odpovědi.

 

Článek 10.

Trvání smlouvy

10.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to 12 měsíců.

    10.2.  Platnost smlouvy nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10.3.  Účinnost smlouvy nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.

 

 

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

      11.1. Změna smlouvy dodatky.

     Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků podepsaných všemi stranami této smlouvy. Tuto smlouvu lze ukončit pouze písemně.

  11.2. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle. A nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

 

 

 

V Praze dne ……….                                    V ….………… dne  ………………. 

 

 

 

 

-----------------------------                                            -----------------------------          

Jana Jelínková                                                                zájemce

místopředseda Družstva investorů

 

 

-----------------------------

Marie Frantová

místopředseda Družstva investorů

 

jí zplnomocněný zástupce k podepisování:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRO PARTNERA

 

        Listinu uložit do počítače, vyplnit  záhlaví, vytisknout 3x, sešít sešívačkou,  a dojít na poštu

        Na poště  3 x podepsat, jako ověřené podpisy

        a z pošty odeslat ve velké obálce na uvedenou adresu:

 

Jana Jelínková

Poste restante

Pošta Praha 9 Čakovice

Cukrovarská 2/27

196 00 Praha 9 - Čakovice

 

Pak poslat informační SMS na dvě telefonní čísla: na 773 172 405 a na 774 36 88 71

 

Text: Dobry den, právě jsem odeslal 3 x předrezervační smlouvu na 1 apartmán z rozprodeje penzionu DUHA. Císlo zasilky je ……. , Pro sledovani na internetu. Odeslano Jane Jelinkove na postu Praha 9 - Cakovice  Podpis.

 

*) do textu SMS prosím doplňte číslo doporučené poslané zásilky, abychom mohli sledovat zakázku na internetu

 

Odkaz na tuto zakládací listinu na internetu:

 

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30518/f/30518f.pdf

 

 

 

(klikněte)

 

 

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30518/f/

 (klikněte)