ID 39363 - SMLOUVA NA 12.000 č pro firmy i po klienty na byty NA NABÍDKU č. 03

Smluvní strany:

Článek 1.

Smluvní strany

1.1.       

Jana Jelínková – fyzická osoba, IČO:  02320061
Poste restante Pošta Praha 9 Letňany, Bechyňská 638, 199 00 Praha 9 - Letňany

tel.: 774 368871  Firmy.cz
Jana Jelínková
Všetatská 70, 277 15 Tišice, Chrást odkaz:
https://www.firmy.cz/detail/13340120-jana-jelinkova-tisice-chrast.html  

Koordinátor, Projekt Manažer: Ing. Václav Ženíšek, tel.: 773 172 405
Zasílací adresa: Jana Jelínková, poste restante,  Pošta Praha 9 Letňany, Bechyňská 638, 199 00 Praha 9 - Letňany

dále jen „poskytovatel služeb“

a

(Obchod. firma či jméno a příjmení): 

 sídlo či trvalé bydliště:

IČO či dat. nar.:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …………………… spisová značka

zastoupen/a:  

 bankovní spojení: (doplnit název banky):

číslo účtu

dále jen „objednatel firma“

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce, roku, tuto

zprostředkovatelskou smlouvu

 

2 Úvodní ustanovení

2.1 Poskytovatel služeb je firma Jana Jelínková.  Poskytovatel služeb své obchodní aktivity zejména na území Kraj Praha, celá ČR a pak Itálie a Malta.

2.2 Objednatel firma je nezávislým podnikatelem, který má zájem dlouhodobě odebírat služby poskytovatele služeb.

2.3. Cílem spolupráce je výstavba areálu za cca 400,000.000,- Kč, z jedné poloviny komerčního a druhá polovina bytového. S financováním tak, že by se na zakoupené S.R.O. zařídilo financování, areál že by se postavil a pak prodal akciové společnosti za 500,000.000,- Kč. Tu že bychom si také koupili a sehnali akcionáře, investory. A ze zisku 100,000.000,- Kč že by se nejprve vyplatili investoři nemovitostních dluhopisů a o zbytek, že bychom se přibližně rovnoměrně spolu rozdělili.

 

3 Předmět smlouvy

3.1 Objednatel firma se zavazuje, že bude od poskytovatele služeb dlouhodobě odebírat

(budoucí klienty na byty)

 (pozemky ke koupi) *) možno i pozemky rozparcelovat, zasíťovat a prodat jednotlivě

(Bílou knihu Infoburzy jako manuál k developerské výstavbě)

 

(dále podporovat, finančně,  částkou 15.000,- Kč žádost na ČNB o souhlas s vydáním emise nemovitostních dluhopisů, na 5 typů nemovitostních dluhopisů, každý na 20,000.000,- Kč, celkem tedy emise na 100,000.000,- Kč)

(Dále podporovat, finančně, částkou 10.000,- podání žádosti o úvěr na developerský projekt cca 60,000.000,- Kč)

3.2 Objednatel firma je povinna dávat zpětnou informační vazbu.

3.3 Objednatel firma se zavazuje zaplatit poskytovateli služeb

 

sjednané odměny pro obchodní síť:´

(za budoucí klienty na byty a parcely…….. á 600,- Kč / 1 klienta a pak realitní provizi podle developerského rozpočtu, 3% z cen bytů, 3% z cen pozemků, za klienty, kteří dopadnou, )

(za zasílání pozemků ke koupi …. á 12.000,- Kč …. a 1% z ceny pozemku, tipařská provize, služba je vždy na 1 rok a je poskytována měsíčně)

(za Bílou knihu Infoburzy jako manuál k developerské výstavbě a data na flash drive, vše pro koordinátora výstavby bytů…. 12.000,- Kč)

(za žádost na ČNB …. Poplatek 10.000,- Kč a 5.000,- Kč za vyplnění žádosti) *) + 5.000,- Kč na opravny a znovu podání žádosti

(za žádost na ČSOB a.s. …. 10.000,- Kč a pak 0,1% z úvěru)

 

4 Provize

4.1 Poskytovatel služeb má nárok na provizi ze všech obchodů, které byly uzavřeny mezi objednatelem firmou a zákazníky, a jehož uzavření poskytovatel služeb zprostředkoval.

4.2 Provize poskytovatele služeb činí (uvedená procenta) % z celkové ceny obchodu dle developerského rozpočtu.

4.3 Platba provize se provádí bezhotovostním převodem, a to na bankovní účet obchodního zástupce.

 

5 Naše služby k této smlouvě:  

5.1 Poskytovatel služeb se zavazuje poskytovat Dotazníky přes internetový portál Infoburza s číslem ID objednatele, aby pak bylo jednoznačně určeno, od koho odpovědi jsou. Dotazníky na internetu jsou učeny pro pak telefonní operátorky callcenter a pro externí spolupracovnice z domova, třeba na jeden měsíc spolupráce, nebo jen na 10 dní.

Jsou uvedeny na tomto odkaze:

Odkaz zde:

https://www.infoburza.eu/sluzby-ke-smlouve-k-nabidce-c-03

 

Poskytovatel pak technicky poskytne objednateli údaje na nastavení služeb (na 1 rok).

5.2 Poskytovatel služeb provádí tzv. Crowdfunding, sbírku na cenu inzerátu na pracovním serveru. Kdy spojí (sdruží)¨do střediska (analytického účtu, tabulky) cca 10 ředitelů a společně jim bude po dobu 1 roku podávat inzeráty na profesním placeném inzertní serveru, na brigádnice, spolupracovnice, externí brigádnice na telefonování klientů a přepis do interaktivních dotazníků na Infoburze pro objednatele nastavené.

Později bude manažerka od firmy provozující inzertní pracovní server kontaktovat přímo objednatele svými nabídkami, k čemuž tímto objednatel dává souhlas.

se zavazuje poskytnout objednateli firmě nezbytné údaje  vztahující se k poskytovaným službám.

5.4 Poskytovatel služeb je povinen sdělit obchodnímu zástupci informace nezbytné k plnění závazků, zejména v rozumné době sdělit, co by mohl objednatel firma rozumně očekávat.

 

6 Povinnosti objednatele firmy

6.1 Objednatel  firma je povinen zaplatit poskytovateli služeb provizi.

6.2 Objednatel  firma se také zavazuje poskytovateli služeb předat všechny podklady a věci potřebné pro plnění jeho povinností.

6.3 Objednatel  firma je povinen poskytovateli služeb bez zbytečného odkladu sdělit, zda obstaraný obchod přijal, nebo odmítl, popřípadě zda jej nesplnil a poskytnout podklady pro vyúčtování provize.

 

7 Závěrečná ustanovení

7.1 Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 12 měsíců)

7.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

7.3 Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

7.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

 

V _________ dne _________                                  V _________ dne _________

 

________________________                                  ________________________

    Poskytovatel služeb                                                           objednatel firmy

POKYNY PRO OBJEDNATELE SLUŽEB – PRO FIRMU I PRO KLIENTY NA BYTY

Jana Jelínková

Poste restante

Pošta Praha 9 Letňany

Bechyňská 638

199 00 Praha 9 - Letňany

Poslat peníze.

Na účet: 315167948 / 0300   

Variabilní symbol: Vaše IČO

Částka: 12.000,- Kč

Pak poslat informační SMS na dvě telefonní čísla: na 774 36 88 71 a na 773 172 405

 

Text: Dobry den, prave jsem poslal platbu 12.000,- Kc a k ni odeslal 2 x smlouvu na Nabidku c. 03 Jane Jelinkove, mistopredsedkyni Druzstva investoru. Platbu poslal na jeji ucet a smlouvy poslal na postu, kde pracuje, poste restante, na postu Praha 9 -  Letnany, Bechynska 638. Podpis.

Odkaz za tuto smlouvu na internetu:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39363/

Odkaz za tuto smlouvu na internetu v pdf:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39363/39363.pdf